ธุรกิจยางพารา
ธุรกิจยางพาราภาคตะวันออก อุตสาหกรรมระดับโลกที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ในปัจจุบันพบว่ามีเกษตรกรตลอดจนผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับยางพาราประมาณ 1 ล้านครอบครัว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยหนึ่งในภาค ที่ปลูกยางพาราจำนวนมากได้แก่ ภาคตะวันออกของไทย โดยปลูกกันมากที่สุดในจังหวัดระยอง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกรและโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่กระจายตัวอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วพื้นที่ [...]